Bloemrijke velden

  • Aanbieding
  • Normale prijs €5,00
Inclusief belasting.


We hebben meer dan 100 ha aan velden die we met geduld ontwikkelen om ze ieder jaar bloemrijker en diverser te maken. Dit vergt zeer nauwkeurig en gefaseerd beheer, waarbij verschillende delen van verschillende percelen op verschillende momenten gemaaid worden. Dit kost geld, maar stelt verschillende bloemen in staat om op verschillende momenten te bloeien.

Meer informatie over dit project

De Eese is al jaren bezig onze natuurgraslanden bloemrijker te maken. Bloemrijke graslanden zijn van levensbelang voor dagvlinders, bijen en andere kleine dieren die van nectar en stuifmeel leven. Het resultaat van een bloemrijkgrasland valt of staat uiteindelijk met het beheer. Het eerste en of tweede jaar is het soms nodig om de eerste keer te maaien rond half juni en de tweede keer eind september nadat de zaden uitgerijpt zijn van de kruiden. Zorg ervoor dat je het maaisel kort na de maaibeurt afvoert. Voorkeur is om het maaisel niet langer dan een dag te laten liggen omdat anders de voedingstoffen uit het maaisel terug gaan in de bodem en het verschralingseffect kleiner is.

Een bloemrijk grasland bevat naast grassen ook veel meerjarige bloemen. In een bloemrijk grasland wordt de bodem niet of nauwelijks verstoord. Bloemrijke graslanden kwamen zo’n vijftig tot honderd jaar geleden nog op grote schaal voor in Nederland. Door een eeuwenlange constante cyclus van maaien en hooien (en dus afvoeren) door boeren zijn deze bloemrijke hooilanden ontstaan. Mede door schaalvergroting en overbemesting in de landbouw zijn veel van deze bloemrijke graslanden verdwenen. Op een voedselrijke bodem groeien grassen sneller en bieden daardoor meer concurrentie aan de bloemplanten. Naast het verlies van een grote variatie aan bloemsoorten is ook de bijbehorende fauna verdwenen. Voor veel insecten, bijen en vlinders zijn veel inheemse bloemen van essentieel belang voor hun voortbestaan. Door het opnieuw creëren van bloemrijke graslanden dragen we bij aan het herstel van de biodiversiteit. De herintroductie op natuurlijke wijze, dus door wind, water, vogels en andere dieren, is een zeer langzaam proces. Dit kan soms enkele honderden tot duizenden jaren in beslag nemen.

Bij beheer gericht op de fauna wordt op de Eese vaak een gefaseerd maaibeheer toegepast. Bij gefaseerd maaien wordt niet de gehele vegetatie gemaaid, maar blijft een deel ongemaaid. Het ongemaaide deel kan bij een latere maaibeurt alsnog gemaaid worden, terwijl dan een ander deel van de oppervlakte ongemaaid blijft. Het idee hierachter is dat er op deze manier ook na een maaibeurt foerageer- en schuilmogelijkheden overblijven voor kleine dieren in de vegetatie.

Bijen hebben als gevolg van hun levenswijze een kleine actieradius. Zij zijn gebonden aan een nestelplaats, die zij gedurende hun leven dat twee à drie weken duurt moeten voorzien van voldoende voedsel voor hun nageslacht. De bloemen waaruit zij dit voedsel halen moeten binnen een bepaalde afstand (afhankelijk van de soort maximaal enkele honderden meters) van hun nest liggen. Wanneer deze voedselbron wegvalt als gevolg van een maaibeurt, moeten er uitwijkmogelijkheden zijn om elders voedsel te zoeken. Als deze er niet zijn, kan de bij haar nest niet afmaken en heeft zij geen nageslacht.

Met een eenmalige gift ondersteun je het werk van De Eese. Met dit geld kunnen we de unieke bloem en kleurrijke graslanden beschermen. Zodat je nu en in de toekomst van de natuur kunt blijven genieten.